Regulamin Sklepu Internetowego

 

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy www.http: ksiegarnia.lowicz.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym”, prowadzi Księgarnia Diecezjalna w Łowiczu, NIP: 834-14-76-268, REGON: 040006945-00031, będąca jednostką organizacyjną Diecezji Łowickiej utworzoną dekretem Biskupa Łowickiego z dnia 21.10.1997 r. nr L.dz. 1974/97 w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

2.    Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: ksiegarnia@diecezja.lowicz.pl, telefonu: 46 837 66 45 (prosimy o kontakt w godzinach 8.00-16.00), elektronicznego formularza zapytań dostępnego pod linkiem www.ksiegarnia.lowicz.pl/contact/index

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

 

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.    Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.

2.    Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej, telefonicznej lub faxem i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3.    Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin z Załącznikami.

4.    Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść umowy sprzedaży.

5.    Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

6.    Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

7.    Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i przechowywana w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia.

 

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1.    Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatki – w tym podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki  które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.

2.    Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:

·         zapłata przelewem tradycyjnym - kupujący zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sklepu internetowego. W takim wypadku standardowy termin realizacji zamówienia wydłuża się do momentu zaksięgowania wpłaty a kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

·         zapłata przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez Przelewy24 (PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87)

·         zapłata kartą płatniczą online - forma płatności obsługiwana przez Przelewy24 (PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87,)

·         zapłata gotówką lub kartą płatniczą za pobraniem.

3.W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen towarów z chwili składania Zamówienia.

4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji Sklep Internetowy zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży towarów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

5. Wyboru formy płatności i formy dostawy Klient dokonuje w trakcie składania zamówienia.

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1.      W Sklepie Internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy towarów: przesyłka pocztowa Poczta Polska, przesyłka kurierska Poczta Polska.

2.      Dostawa jest realizowana na obszarze Polski oraz poza jej granicami. Termin dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych.

3.      Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty i terminy dostawy są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki i podane są przy każdym towarze na witrynie Sklepu Internetowego oraz w koszyku, na każdym kroku składania zamówienia.

4.      W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki zawiadomić o nich dostawcę.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1.      Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.      Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia na piśmie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy {z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy},niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep. Internetowy został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy

6.      Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.      Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sklepu Internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.      W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:

·         świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

·         w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·         dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

·         zawartej w drodze aukcji publicznej,

·         dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11. Postanowienia powyższe stosuje się również do osoby fizycznej o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta.

 

VI. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE

1.     Sklep Internetowy oświadcza, że dostarczane towary są oryginalne i bez wad. Sklep Internetowy ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w szczególności w przepisach Ustawy o prawach konsumenta oraz poniżej.

2. Sklep Internetowy może dokonać wymiany w miejsce naprawy lub naprawy w miejsce wymiany, jeżeli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.

3. Sklep Internetowy może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana towaru będzie niemożliwa lub wiązać się będzie z nadmiernymi kosztami dla Sklepu. W takiej sytuacji Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 4 poniżej.

4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny towaru lub odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sklep Internetowy odmówił dokonania naprawy lub wymiany albo nie doprowadził towaru do zgodności w rozsądnym czasie od chwili złożenia reklamacji oraz bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

2) mimo naprawy lub wymiany Towar nadal pozostaje niezgodny z umową;

3) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy.

5. Klient może odstąpić od umowy tylko w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna.

6.      Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej ksiegarnia@diecezja.lowicz.pl 

7.  Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu Internetowego dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sklep Internetowy zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

9. Reklamacje Klienta są rozpatrywane przez Sklep Internetowy w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Nie uchybia to obowiązkom Sklepu Internetowego związanym z odpowiedzialnością za zgodność towaru z umową.

10. Jeżeli Sklep uzna żądanie Klienta to:

a) w przypadku żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową – Sklep dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili otrzymania żądania i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

b) w przypadku odstąpienia od umowy - Sklep zwraca Klientowi cenę za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania;

c) w przypadku obniżenia ceny – Sklep Internetowy zwraca Klientowi kwotę należną z tytułu obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

11. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep Internetowy innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

12.  Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść (warunki gwarancji) zostały umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

13.  Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

14.  Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.      Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:

·        Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.

·        Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.

·        Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach,
w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

·        Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2.      Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.      Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących
w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.

2.      Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają ich regulaminy. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

IX. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących określone zostały w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

X. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.      W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.      Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.ksiegarnia.lowicz.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3.      Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

·        zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

·        przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,

·        newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,

4.      Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

·        połączenie z siecią Internet,

·        przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),

·        adres poczty elektronicznej.

5.      Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

6.      Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

·        w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia - określone zostały w pkt II Regulaminu,

·        w zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy obiorców.

7.      Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia oraz usługi „newsletter”, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.

8.      Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

·        Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,

·        Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@diecezja.lowicz.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

·        Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

·        O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

9.      Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

10.  Sklep Internetowy informuje, że na zasadach określonych w Polityce Prywatności, wprowadza cookies, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

2.      W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.      Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4.      Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5.      Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.

Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument - sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.