Wzór formularza odstąpienia od umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

KSIĘGARNIA DIECEZJALNA W ŁOWICZU

STARY RYNEK 20

99-400 ŁOWICZ

 

                  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

 

Numer Zamówienia/Faktury VAT(**)

 

Nazwa zwracanego towaru:(**)

 

Numer kontaktowy:(**)

 

Numer rachunku bankowego: (**)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia